Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016

Twoja Firma również może korzystać z dofinansowań na naukę języka obcego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016 KONIN

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kto może skorzystać z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do wszystkich pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji osób pracujących w firmie.

 • Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników oznacza, że środki KFS (zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1) można przeznaczyć m.in. na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

 • Wysokość wsparcia w ramach KFS.

 • 80 % kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego
  wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016 roku.

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje praco do emerytury pomostowej.

 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do POWIATOWEGO URZĘDU PRACY właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W: