Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Twoja Firma również może korzystać z dofinansowań na naukę języka obcego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019 KONIN

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Kto może skorzystać z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do wszystkich pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub kompetencji osób pracujących w firmie.

 • Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników oznacza, że środki KFS (zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1) można przeznaczyć m.in. na:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna - weryfikowane na podstawie kodu PKD przypisanego dla przeważającego rodzaju działalności

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – weryfikowanych na podstawie zawodów zidentyfikowanych jako deficytowe w „Barometrze zawodów” publikowanym na stronie
  https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2017/koninski.12..335....1....0.1.1.335

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej – weryfikowane na podstawie oświadczenia pracodawcy i dokumentów potwierdzających wykonywanie przez wskazanego pracownika co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 • Wysokość wsparcia w ramach KFS.

 • 80 % kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego
  wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • Dofinansowaniem roku 2017 roku moga byc objęci:

 • pracownicy - bez względu na rodzaj umowy o pracę, na jaką są zatrudnieni oraz bez względu na wymiar czasu pracy (pełen czy część etatu). W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego, o dofinansowanie którego ubiega się pracodawca. Dofinansowanie w ramach środków KFS jest dostępne tylko dla osób świadczących pracę. Pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim/ojcowskim, wychowawczym lub bezpłatnym nie spełniają tego warunku.

 • dofinansowaniem kształcenia ustawicznego nie mogą być objęte osoby współpracujące i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno prawnych.

 • W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do POWIATOWEGO URZĘDU PRACY właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W: